A310 Top Tank

Jedinica za pripremu materijala visokog viskoziteta